Strefa do pobrania

1.Przepisy prawne


Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863)  Pobierz


Uchwała nr XI/189/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 kwietnia 2016r.   Pobierz


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Pobierz


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny Pobierz


2.Wymagane dokumenty i wnioski


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny Pobierz


Oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci Pobierz


Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce Pobierz


Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Pobierz


Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków jego rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) Pobierz


Deklaracja przystąpienia do programu “Polkowicka Karta Dużej Rodziny” Pobierz


Porozumienie z partnerem Pobierz


INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH Pobierz

Skip to content