Polkowicka Karta Dużej Rodziny


                            Celem Programu jest poprawa warunków życiowych polkowickich rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków rodzinnych budżetów na zakup produktów i usług dzięki wprowadzeniu  Programu „ Polkowickiej  Karty Dużej Rodziny”. Działania te, to promocja dużych rodzin
 i wzmocnienie ich kondycji poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w wielodzietnych rodzinach oraz ułatwienie dużym rodzinom korzystania z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Polkowice.

                        O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny z co najmniej trójką dzieci, mieszkające na terenie Gminy Polkowice. Rodzice otrzymują karty bezterminowo natomiast dzieci do 18 lub 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny.
                            O Kartę Dużej Rodziny mogą starać się również rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także samotne matki i ojcowie, którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. 
                             Rodziny mieszkające na terenie Gminy Polkowice mają prawo do korzystania ze zniżek jakie proponują lokalni przedsiębiorcy, którzy przystąpili do Programu „Polkowicka Karta Dużej Rodziny”. Lista firm oraz zniżki jakie oferują znajduje się w Katalogu Ulg i Zniżek na stronie internetowej  www.polkowice.eu oraz www.ops.polkowice.pl

                            Dodatkowo Karta Dużej Rodziny pozwala członkom rodzin wielodzietnych na korzystanie ze zniżek u wybranych partnerów Programu, na terenie całego kraju. Lista wszystkich podmiotów biorących udział w programie znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

 


 

Skip to content