Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności POLKOWICKA KARTA DUŻEJ RODZINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej POLKOWICKA KARTA DUŻEJ RODZINY.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Wyłączenia

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:

 • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte
 • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub nie-poddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puławska.
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice

telefon 76 724 67 00, email sekretariat@ops.polkowice.pl

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia budynku administracyjnego OPS w Polkowicach ul. Lipowa 2 prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się dzwonek, po użyciu którego do osoby z niepełnosprawnością schodzi pracownik OPS.

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników socjalnych znajdują się na parterze budynku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz.

Parking znajdujący się naprzeciwko budynku OPS ul. Lipowa 2 posiadają wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Wejście do budynku Działu Usług w tutejszym Ośrodku ul. Lipowa 1 prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz.

Parking znajdujący się naprzeciwko budynku OPS ul. Lipowa 1 posiadają wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Działu Usług wyposażony jest w windę.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Skip to content